Organization
Conference Chairs:
Kuei-Hsien Chen
Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica
Chia-Liang Cheng
Yonhua Tzeng
Program Co-Chairs:
Yonhua Tzeng
Li-Chyong Chen
Financial Chair:
Ya-Ping Hsieh
Publication Chair:
Li Chang
I-Nan Lin
Publicity:
Mario Hofmann
Physics, National Taiwan University
Local Arrangement Co-Chairs:
Chia-Liang Cheng
Yu-Chung Lin